logotyp

Reklamace

Stalo se něco s vaším zakoupeným zbožím? Nastalé komplikace nás velice mrzí. 
Kontaktujte nás a reklamaci bezodkladně vyřešíme k vaší plné spokojenosti.

Vyplňte, prosím, krátký formulář níže nebo nás kontaktujte na e-mailu info@holas-lighting.cz popřípadě telefonicky.


Oznámení o reklamaci zboží či služby

*
*
*
*
*
*
Způsob vyřízení reklamace vybírejte dle následujících možností:
 1. bezplatné odstranění vady opravou
 2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy (v prvních 6 měsích nebo při opakované závadě)
Reklamované zboží nám můžete zaslat zdarma pomocí služby Zásilkovna

Vyberte si nejbližší podací místo Zásilkovny na www.zasilkovna.cz/pobocky.
Reklamované zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Balík předejte na přepážce a řeknete kód „99956900“.
Dostanete potvrzení o jeho přijetí.

Reklamační řád

Prodávající: HOLAS Lighting, s.r.o. 
Sídlo: Dr. Janského 953, 252 28, Černošice
Identifikační číslo: 07051514
DIČ: CZ07051514     
zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Černošice, č. j. ZIV/7796/2008/Neb/6
(dále jen „Prodávající“)

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.holas-lighting.cz, www.svitidla-holas.cz

Adresa pro doručování a vyřízení reklamací:
HOLAS Lighting, s.r.o. 
Dr. Janského 953
252 028 Černošice
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: info@holas-lighting.cz (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 774 700 078 (dále jen „Kontaktní telefon“)

 

 • Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 • U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 • Není-li Kupující spotřebitelem, činí záruční doba podle předchozího článku dvanáct měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 • Pokud výrobce nebo dovozce zboží uvádí delší záruční dobu než podle odst. 3 a 4, možnost uplatnit práva z vadného plnění v době uvedené na výrobku u výrobce nebo dovozce není tímto reklamačním řádem dotčena.
 • V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.
 • Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 • Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.
 • V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.
 • Nárok na uplatnění práv ze záruky zaniká také v těchto případech:
 1. porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 2. mechanické poškození zboží,
 3. elektrické přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 4. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
 5. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
 6. neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
 8. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 • Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
 1. Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 2. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
 3. Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Reklamované zboží zasílejte včetně příslušenství, které bylo součástí balení.
 4. Je-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat náhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a náhradu nákladů na přepravu reklamovaného zboží zpět ke Kupujícímu.
 5. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen zohlednit při instalaci osvětlení způsob využití zahrady, především druhy a potřeby rostlin a dřevin zasazených na zahradě. Některé druhy rostlin mohou být citlivé na světlo, proto umístění zdroje světla v jejich blízkosti může mít negativní vliv na jejich životnost a vzhled. Pokud instalaci provádí Prodávající, je Kupující povinen jej na takové druhy rostlin upozornit. Prodávající neodpovídá za škody způsobené nevhodným rozmístěním osvětlení.

Youtube
Instagram
Pinterest
Facebook
Fakturační údaje:
HOLAS Lighting, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice

IČ 07051514
DIČ CZ07051514

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ 8:30 - 16:30
Svítidla Holas - světelné studio pro vás
Košík
Zákaznický servis:
info@holas-lighting.cz
KONTAKT      DOPRAVA      VÝHODY PRO REGISTROVANÉ
Nákupní košík
položek v košíku: 0


Kopírování obrázků a obsahu je možné pouze s písemným souhlasem autora.
Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign